Regulamin strony, RODO:
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej fm.mizar.org/foundation/ (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu - Fundację na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki [Foundation for Computer Science, Logic and Formalized Mathematics] (dalej: Fundacja), mieszczącą się przy ul. Lasek Brzozowy 15/9, 02-792 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000105680, NIP: 527-00-23-640.
 2. Administratorem danych na tym portalu jest Fundacja (formalized.mathematics@mizar.org).
 3. Dane są utrzymywane tylko w celach informacyjno-naukowych, nie są udostępniane.
 4. Dane są przetwarzane przez Fundację.
 5. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.
 7. Omawiana strona nie dopuszcza zamieszczania komentarzy zewnętrznych.
 8. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 10. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (formalized.mathematics@mizar.org). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 11. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 12. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (formalized.mathematics@mizar.org).